ii_2.0_podstawowe_rgb

PROJEKT

KONSORCJUM

KONKURS

ZAPYTANIA OFERTOWE

KONTAKT

 

 

PROJEKT

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 to projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do jednostek działających na rzecz nauki, mający na celu pomoc naukowcom w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Celem projektu jest promocja osiągnięć naukowych, rozwój innowacyjności oraz pomoc naukowcom w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami przy wdrażaniu innowacyjnych projektów.
W ramach programu realizowane będą następujące zadania:

 • inicjowanie oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu science to business,
 • przygotowywanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierajıcych w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej,
 • zarządzanie portfelem technologii uczelni,
 • monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
 • analizowanie potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
 • analizowanie możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem,
 • finansowanie prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy,
 • zatrudnienie Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiızanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w ramach konkretnych rozwiązań rynkowych.

Projekt konsorcjum Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku o łącznej wartości 2 115 000,00 zł uzyskał łączne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 1 900 000,00 zł.

Projekt jest realizowany od 1.07.2020 do 31.12.2022

 

KONSORCJUM

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. został powołany w celu budowania trwałej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego jedynym właścicielem jest Politechnika Białostocka i ta relacja pozwala na zagospodarowanie istniejącej niszy w obszarze B+R.

To co wyróżnia Instytut na tle konkurencji, to kompleksowość, wysoka jakość końcowych produktów i usług oraz naukowy charakter współpracy. Dzięki temu IIT podejmuje się wyzwań niestandardowych i trudnych oraz oferuje usługi indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego klienta.

Różnorodność świadczonych usług oraz szeroka specjalizacja współpracujących ekspertów pozwalają na świadczenie usług zarówno o charakterze produkcyjnym czy wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym. Bazując na innowacjach dostarczanych przez Instytut, przedsiębiorcy budują swoją przewagę konkurencyjną.

W ramach Instytutu działa: Zakład Produkcji Doświadczalnej i Usług Technicznych, Biuro Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej.

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to prestiżowa, prężnie rozwijająca się uczelnia wyższa, wyróżniająca się na tle polskich ośrodków akademickich. Uczelnia dysponuje profesjonalną kadrą naukowo – dydaktyczną, która zapewnia wysoki standard nauczania i stanowi środowisko opiniotwórcze dla potrzeb regionu.

Dzięki współpracy pomiędzy jednostkami nauk podstawowych i klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadzona jest intensywna działalność naukowo-badawcza nad patomechanizmem chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, cukrzycy i otyłości oraz poszukiwaniem nowych, innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, wykorzystujących wyniki badań nad molekularnymi punktami uchwytu potencjalnej farmakoterapii, modelowaniem cząsteczkowym, syntezą i oceną farmakokinetyczną potencjalnych leków. Towarzyszą temu badania z dziedziny medycyny praktycznej mające na celu poprawę jakości życia pacjentów oraz przedstawicieli starzejącego się społeczeństwa.

Badania naukowe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku prowadzone są z zastosowaniem najnowszych technologii badawczych XXI wieku, takich jak techniki genomowe i analiza ekspresji tkankowej, techniki chromatograficzne (LCMS, GCMS, ICPMS), obrazowanie komórkowe i wiele innych. Dostarczają one wiedzy z zakresu biologii molekularnej, diagnostyki biochemicznej, genomiki, transkryptomiki, metabolomiki, analizy farmaceutycznej i medycyny. W 2012 roku Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jako jedyne w Polsce Wschodniej otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego 2012-2017 (KONW) - prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez MNiSW.

Biuro Transferu Technologii zostało powołane w celu wspomagania pracowników Uniwersytetu w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Zadanie to realizowane jest przede wszystkim poprzez: analizę potencjału komercjalizacyjnego wyników prac badawczych prowadzonych na UMB, kierowanie procesem uzyskania ochrony praw wyników prac badawczych, sporządzanie wstępnych wycen i ocen merytorycznych wyników prac badawczych, sporządzanie analiz opłacalności w procesie komercjalizacji, opracowywanie dokumentacji sprzedażowej i ofertowej, badanie rynku i identyfikacja kluczowych klientów zainteresowanych udziałem w procesie komercjalizacji, nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi, aktywną promocję projektów oraz prowadzenie działań promujących ideę komercjalizacji wyników badań naukowych wśród pracowników, doktorantów i studentów UMB.

 

Uniwersytet w Białymstoku

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą utworzoną na podstawie uchwały nr 1996 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2017 r. Nadrzędnym celem działalności WOTT jest szeroko rozumiany transfer wyników prac naukowych badaczy Uniwersytetu w Białymstoku do środowiska biznesowego jak również zwiększenie efektywności współpracy środowisk nauki i biznesu. Cele szczegółowe WOTT to przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wspieranie naukowców UwB w zakresie procesu transferu technologii oraz zarządzanie portfelem technologii UwB będącego największą uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce. Strukturę UwB tworzy 9 wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. UwB posiada 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach: chemia, biologia, ekonomia, historia, prawo i fizyka. Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią o dużym potencjale badawczym, realizującą wiele projektów, będących odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku oraz posiada szeroki wachlarz oferty technologicznej dla biznesu.

UwB jest członkiem konsorcjum uczelni z Polski. Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji - Sieć Uniwersytetów Pogranicza. Konsorcjum skupia się m.in. wspólnej realizacji projektów naukowych, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Atutem UwB jest posiadanie nie tylko wiedzy i prowadzenie badań z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, ale również unikalna wiedza z zakresu nauk społecznych. Liczba pól, na których może być prowadzona współpraca jest ogromna, a uczestniczyć w niej zarówno ekonomiści, specjaliści od zarządzania czy socjolodzy, ale również naukowcy zajmujący się badaniami nowoczesnych materiałów lub ochroną środowiska. Naukowo-badawczy potencjał Uniwersytetu w Białymstoku umożliwia tworzenie unikalnych, interdyscyplinarnych zespołów naukowych, jak również kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów gospodarki.

 

KONKURS

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

Celem konkursu w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0, jest wsparcie prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Realizacja konkursu przyczyni się do rozwoju innowacyjności, komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych IIiT PB, UMB i UwB, promocji osiągnięć naukowych oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Wydatki przeznaczone na dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL, w szczególności na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych będą podlegały dofinansowaniu ze środków projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

Jednostki poszczególnych Konsorcjantów nadzorujące projekt, zapewniają kompleksową obsługę organizacyjno–administracyjną konkursu, a także prowadzą nadzór nad jego realizacją. Wnioski projektowe należy składać do Koordynatorów Naukowych Projektu właściwych dla konsorcjanta.

 

Koordynatorzy Naukowi Projektu

IIT PB Sp. z o.o – Marta Bielecka (instytut@iit.pb.bialystok.pl)

UMB – Magdalena Knapp (btt@umb.edu.pl)

UwB – Maria Truskolaska (wott@uwb.edu.pl)

 

Dokumenty

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

 1. Przygotowanie do komercjalizacji pośredniej projektu dotyczącego naturalnych preparatów do profilaktyki i zwalczania zgnilca złośliwego pszczół.
  Zapytanie ofertowe
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie
  Protokół
  Postępowanie zakończone

 2. Wykonanie formy wtryskowej dwugniazdowej, zimnokanałowej z termostatowaniem strefowym dla każdego z gniazd do produkcji elementów z tworzywa sztucznego, typu „Test specimen types 1A” na wtryskarkę Borche BS60.
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie
  Protokół
  Postępowanie zakończone

 3. Zakup, dostawa i uruchomienie komory klimatycznej.
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie
  Protokół
  Postępowanie zakończone

 4. Zakup, dostawa i uruchomienie linii do granulowania.
  Zapytanie ofertowe
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie
  Protokół
  Postępowanie zakończone

 5. Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie i wstępna kontrola pracy systemu dozowania wolumetrycznego.
  Zapytanie ofertowe
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Formularz ofertowy
  Oświadczenie
  Protokół
  Postępowanie zakończone


 

KONTAKT

http://www.clker.com/cliparts/8/7/Y/H/W/e/up-arrow-circle-hi.png

 

Instytut Innowacji i Technologii
Politechniki Białostockiej Sp. Z o.o.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biuro Transferu Technologii

Uniwersytet w Białymstoku
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii

ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

tel.: 85 746 98 72
tel./fax.: 85 746 98 70

e-mail: instytut@iit.pb.bialystok.pl
              biuro@iit.pb.bialystok.pl

http://instytutpb.com

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

tel./faks: 85 686 51 22

e-mail: btt@umb.edu.pl

http://www.umb.edu.pl/ctt

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok

tel.: 85 745 70 17

e-mail: wott@uwb.edu.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej w Kleosinie, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, jako Lider Konsorcjum w skład którego wchodzą Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok oraz Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok.
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możliwy jest kontakt listowny, mailowy (instytut@iit.pb.bialystok.pl, btt@umb.edu.pl, rektorat@uwb.edu.pl) lub osobisty (w siedzibie danego podmiotu).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu związanym z postępowaniem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności 4.0”; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  3. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  1. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa,
  2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
  3. podmiotom uprawnionym przepisami prawa, d. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.